Beleid

1. Doelstellingen, visie en werkwijze van Uganda on wheels foundation

2. Organisatie

3. Projecten

4. Voorlichting

5. Administratie

6. Financiën

 _________________________

Colofon

Uganda on wheels foundation

Oosterdijk 8, 1746 CG Dirkshorn

Tel. 06-40770296

www.uganda-on-wheels-foundation.nl

Uganda.on.wheels@gmail.com

 

1. Doelstellingen, visie en werkwijze van Uganda on wheels foundation

 Doelstellingen

Uganda on wheels foundation wil de armste mensen in Uganda helpen in hun strijd tegen armoede en wil komen tot een structurele verbetering van hun levensomstandigheden. De positie van kwetsbare kinderen en met name kinderen met een handicap/beperking krijgen daarin bijzondere aandacht. Door het mogelijk maken van onderwijs voor deze kansarme kinderen willen we hen een toekomst bieden.

Visie

Uganda is een van de armste landen in Afrika. De bevolking bestaat uit ongeveer 34 miljoen mensen waarvan 87% in absolute armoede leeft. De overheid is niet in staat aan de basisbehoeften van de gehandicapte kinderen te voldoen. Zij staat dan ook toe dat mensen en organisaties van buitenaf op verschillende niveaus handreikingen geven.

Werkwijze

Uganda on wheels foundation is actief in het Mukono district in Uganda, in twee sub-counties, in en rond de dorpen Seeta, Nkonkonjero, Ntenjero en Jinja (district).

Uganda on wheels foundation geeft hulp aan arme en kwetsbare gehandicapte kinderen. Daarvoor verstrekt Uganda on wheels hulpmiddelen, waardoor deze kinderen naar school kunnen gaan en hierdoor kans hebben op een betere toekomst.

 

2. Organisatie 

Organigram

Uganda on wheels foundation

 

Bestuur                                                          Coördinatoren                         

Secretaris                                                        Varkensproject: Sulamain

Anita Aarts

Penningmeester

Ineke Gerrits

Voorzitter                                                           

Lau Neefjes


Iedereen binnen de organisatie heeft in ieder geval de taak en primair doel om alles in werking te stellen om de statutaire doelstelling en de daaruit voorvloeiende projecten succesvol uit te voeren.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit drie leden, namelijk een voorzitter, penningmeester en secretaris. Eventueel kan het bestuur aangevuld worden met twee algemene bestuursleden, al of niet met een duidelijk omschreven functie. Bij voorkeur wordt het bestuur echter klein en kernachtig gehouden, om daarmee effectieve besluitvorming te bevorderen.

 

De voorzitter

De taken van de voorzitter zijn:

Het leiden van de organisatie, de vergaderingen, de bestuursleden en vrijwilligers;

Het naar buiten treden namens de stichting, afhankelijk van de situatie;

Het delegeren en mede-uitvoeren van de uit te voeren werkzaamheden;

Het bewaren van evenwicht in de organisatie m.b.t. werklast en samenwerking;

Het rapporteren over bovenstaande tijdens de bestuursvergaderingen.

 

De penningmeester

De taken van de penningmeester zijn:

Het volgen van de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven ten opzichte van de geplande inkomsten en uitgaven;

Financiële administratie van de stichting in het algemeen;

Financiële administratie van de projecten;

Het aangeven van de documentatie die de boekhouder aan het einde van het jaar nodig heeft om het onafhankelijke jaarverslag, incl. accountantsverklaring, op te stellen;

Over bovenstaande rapporteren tijdens de bestuurvergaderingen;

Tijdens de bestuursvergaderingen deelnemen in de algemene menings- en besluitvorming met betrekking tot alle punten die binnen de organisatie aan de orde zijn.

 

De secretaris

De taken van de secretaris zijn:

Behandelen van de inkomende en uitgaande post en e-mail;

Archiveren van de inkomende en uitgaande post en e-mail;

Het naar buiten treden namens de organisatie, afhankelijk van de statutaire en reglementaire bevoegdheden en de situatie;

Bijhouden van het ledenbestand;

Over bovenstaande rapporteren tijdens de bestuursvergaderingen;

Notuleren en verslagleggen van de bestuursvergaderingen.  De vrijwilliger draagt zorg voor de reparaties van de rolstoelen en brengt knelpunten in kaart.De vrijwilliger van het tricycleproject draagt zorgt voor de coördinatie van de reparaties van de tricycles. De vrijwilligers worden aangestuurd door het bestuur. Zij behoeven niet bij bestuursvergaderingen aanwezig te zijn.

 

3. Projecten

Uganda on wheels foundation voert – en heeft in het verleden – de volgende projecten uit;

De vrijwilliger van het rolstoelproject is het aanspreekpunt tussen de ouders van de gehandicapte kinderen en Uganda on wheels foundation.

 

  1. Project rolstoelen
  2. Project tricycles
  3. Project massieve rolstoelbanden
  4. Project Afripad project
  5. Individuele medische ondersteuning
  6. Zadenproject
  7. Varkensproject
  8. Fabriceren nieuwe rolstoelen in Uganda

 

3.1. Rolstoelproject

Het doel van dit project is geselecteerde gehandicapte kinderen die verstandelijk in staat zijn leerstof tot zich te nemen in en rond het Mukono district en Kisoga district in Uganda (Mukono, Seeta, Nkonkonjeru, Ntenjero en Kisoga) en Jinja een voorziening zoals een rolstoel, krukken of rollator te verstrekken, waardoor deze kinderen naar school kunnen gaan.     Zonder onderwijs is een kind in Uganda kansloos. Ook heeft de verstrekking van een hulpmiddel ten doel om de zelfstandigheid en leefsituatie van deze kinderen te verbeteren. 

3.2. Tricycle project

In 2012 en 2013 hebben een aantal projectkinderen een tricycle verstrekt gekregen. Het doel van dit project is om de zelfstandigheid van kinderen met een beperking met betrekking tot het verplaatsen buitenshuis te bevorderen. Alle tricycles zijn in 2013 voorzien van massieve banden.

3.3. Project massieve rolstoelbanden

Door de slechte wegen in Uganda bleek dat veel rolstoelbanden regelmatig lek gingen. Het laten repareren van deze banden is prijzig en is niet de eerste prioriteit voor gezinnen in Uganda. Dit betekende dat de rolstoel door de ouders niet werd gerepareerd. Het kind kon daarom geen gebruik meer maken van de rolstoel en kon daarom ook niet naar school.

In 2013 zijn daarom alle rolstoelbanden van de projectkinderen vervangen door massieve rolstoelbanden. Het probleem van lekke banden is hiermee ondervangen.

3.4. Project Afripads

Een aantal projectmeisjes hebben inmiddels de leeftijd bereikt dat Een meisje in Uganda gebruikt geen maandverband, maar lappen stof, toiletpapier (indien zij dit kunnen betalen), de krant, bananenbladeren of zelfs grond (want aarde absorbeert). Het bespreken van dit probleem, wordt in het kader van ons project natuurlijk gecombineerd met bewustwording over hygiëne en het bespreekbaar maken van het taboe rond menstruatie.Om dit probleem te ondervangen heeft een organisatie genaamd “Afripads” uitwasbaar maandverband ontworpen. Deze maandverbanden worden lokaal in Uganda gemaakt door kansarme vrouwen. De maandverbanden kunnen 1 jaar worden gebruikt. In 2013 hebben 3 projectmeisjes een maandverbandpakket verstrekt gekregen.     

3.5. Individuele medische ondersteuning

Uganda on wheels foundation ondersteunt in individuele situaties kinderen met een beperking die medische ondersteuning nodig hebben.  Hierbij kan gedacht worden aan het verstrekken van medicatie bij Malaria of het verstrekken van medische hulpmiddelen (bv. elastische kousen) ten behoeve van revalidatie (bij het gebruik van prothesen).

3.6. Zaden project

Door enkele ouders van de projectkinderen te ondersteunen om inkomsten uit landbouw te genereren, zijn zaden verstrekt. Het gaat hierbij om zaden van: uien, paprika, watermeloen, komkommer, biet, okra, tomaten en kool.   De opbrengst van deze landbouwproducten kunnen worden gebruikt ter dekking van de schoolgeldkosten van het gehandicapte kind.

3.7. Varkensproject

Voor 5 gezinnen, waarbij een handicap van de deelnemer of het kind van de deelnemer centraal staal, is in 2016 een varkensproject gestart. Het doel van dit varkensproject is het zelfstandig genereren van inkomen door verkoop van varkens.

3.8.  Fabriceren nieuwe rolstoelen in Uganda

In 2015 heeft het Nederlandse bedrijf Veldink4kids een prototype Afrikarolstoel gefabriceerd met als doel deze plaatselijk in Uganda te laten namaken.  Het Ugandese bedrijf Coop-Africa heeft in 2016 10 rolstoelen naar het prototype gemaakt.

4. Voorlichting

Deze vorm van voorlichting is erop gericht om de leefomstandigheden van kinderen met een beperking te verbeteren. Dit wordt gedaan door middel van informatieverstrekking omtrent voeding, hygiëne en financiën. Wanneer Ineke Gerrits en Anita Aarts namens Uganda on wheels foundation in Uganda verblijven stellen zij reisverslagen samen die op de website van Uganda on wheels foundation gepubliceerd worden met informatie en voorlichting, mede gericht op het vergroten van draagvlak over ontwikkelingssamenwerking. Het in stand houden van een website met de daarop gepubliceerde reisververhalen en de Facebook pagina van Anita Aarts is ook een voorlichtingsactiviteit gericht op het verwerven van (eenmalige) donaties.

5. Administratie

De administratie zal maandelijks worden gecontroleerd en geregistreerd door de penningmeester.

6. Financiën

Uganda on wheels foundation kent alleen vrijwilligers. Deze mogen aantoonbare kosten declareren als ze structureel werkzaam zijn voor de stichting en als deze kosten vooraf zijn goedgekeurd.

Verdere activiteiten van Uganda on wheels foundation zijn afhankelijk van verkregen donaties.

De coördinatoren/vrijwilligers van het rolstoelproject en het tricycleproject van Uganda on wheels foundation zijn in handen van twee personen. Daarnaast     is er nog een contactpersoon van één van de kinderen die zorgdraagt voor het contact met de verzorgers en de stichting.

De voorzitter zal bevoegd zijn tot het beheren van het stichtingsvermogen en het overboeken van door het bestuur goedgekeurde vergoedingen en andere kosten.

Uganda on wheels foundation stelt zich tevens als taak om voorlichting te bieden over de situatie van kansarme kinderen met een beperkt in Uganda en hoe een bijdrage geleverd kan worden aan het verbeteren van de situatie.